Leveringsvoorwaarden

Tekst & Taal - Anja Bakker

Algemeen
Deze standaard leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die een opdrachtgever sluit met Tekst & Taal -
Anja Bakker. In een schriftelijke overeenkomst kunnen aanvullende voorwaarden worden opgenomen of wijzigingen op de standaard leveringsvoorwaarden. In het geval van wijzigingen is de schriftelijke overeenkomst bindend.

Offerte
Tekst & Taal - Anja Bakker verstrekt een offerte zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot de in de offerte genoemde datum.

De in de offerte genoemde leveringsdatum kan alleen worden nagekomen als de opdrachtgever tijdig de opdracht bevestigt en tijdig de gegevens verstrekt.

Opdracht
De opdrachtgever kan een opdracht mondeling of schriftelijk geven. Tekst & Taal - Anja Bakker bevestigt de opdracht per e-mail. Als de opdrachtgever de opdracht mondeling heeft gegeven, beantwoordt hij deze e-mail als bewijs van opdracht.

Als de opdrachtgever de opdracht wijzigt na het bevestigen van de opdracht, is er sprake van een aanvullende opdracht. De overeen-
gekomen levertijd kan wijzigen door de aanvullende opdracht.

Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt nadat de opdracht is verstrekt, heeft Tekst & Taal - Anja Bakker recht op betaling voor de al uitgevoerde werkzaamheden en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Betaling en facturering
De opdrachtgever ontvangt de factuur van Tekst & Taal – Anja Bakker na afronding van de opdracht. Als de opdracht langer dan een maand duurt, ontvangt de opdrachtgever per maand een factuur voor de al uitgevoerde werkzaamheden.

De opdrachtgever betaalt een factuur van Tekst & Taal - Anja Bakker binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur. Zo niet, dan ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Moet daarna de vordering in handen van een incassobureau worden gegeven, dan zijn alle kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

Levering van de tekst
Tekst & Taal - Anja Bakker levert de overeengekomen tekst aan per
e-mail. Als de opdrachtgever kiest voor een andere wijze van verzending zijn de eventuele meerkosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor alle teksten.
Tekst & Taal - Anja Bakker is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in opdrachten, modellen of andere materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Geheimhouding
Vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever voor een opdracht verstrekt aan Tekst & Taal – Anja Bakker wordt niet doorgegeven aan derden.

Overmacht
Ziekte, arbeidsongeschiktheid of een andere vorm van overmacht ontslaat Tekst & Taal – Anja Bakker van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of leveringsplicht.
De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van kosten of schade.

De opdrachtgever ontvangt direct bericht als er sprake is van overmacht waardoor een overeengekomen levering niet kan worden nagekomen.

Nederlands recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan met Tekst & Taal – Anja Bakker.


Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken